Folk Literature Archive

May anghel na galing sa langit na nagbisita upang tiyakin kung tunay ngang ang lahat ng nilalang sa kagubatan ay nasisiyahan. “Ginoong Punongkahoy, ikaw ba’y maligaya?” tanong ng anghel. “Hindi,” ang sagot sa tinig na walang sigla, “sapagkat ako’y walang bulaklak.” Ang anghel ay nagpunta sa bulaklak upang magsiyasat.

Read More...

Sa Kaharian ng Kuaman, may isang lalaking nagngangalang Tuwaang. Tinawag niya ang kaniyang kapatid na si Bai. Lumapit si Bai, at ito ay nagdala ng nganga. Ang magkapatid ay ngumuya ng nganga. Sinabi ni Tuwaang na may dalang mensahe ang hangin na pinapapunta siya sa kaharian ni Batooy, isang

Read More...

kuwentong -bayan ng Maranaw Ang kinagigiliwang Juan ng Katagalugan ay may katumbas sa mga Maranaw – si Pilandok.Si Pilandok ay nahatulang ikulong sa isang kulungang bakal at itapon sa dagat dahil sa isang pagkakasalang kanyang ginawa. Pagkalipas ng ilang araw, ang Sultan ay nanggilalas nang makita si Pilandok sa

Read More...

Noong unang panahon ay nasa loob ng kasoy ang abuhing buto nito. Lungkot na lungkot ang buto sapagkat madilim na madilim sa loob ng kasoy. Lalo itong nalungkot nang malamang magdaraos ng isang handaan ang Adang kagubatan. Sa gabi ng handaan ay ipinatawag ng Ada ang lahat ng hayop

Read More...

Lumang ortograpiya Unang bahagi: Virgeng Ináng mariquit Emperadora sa Langit, tulungan po yaring isip matutong macapagsulit. Sa aua mo po’t, talaga Vírgeng ualang macapára, acong hamac na oveja hulugan nang iyong gracia. Dila co’i iyóng talasan pauiin ang cagarilán, at nang mangyaring maturan ang munting ipagsasaysay.

Read More...

One day a woman went out to find water. She had no water to drink, because all the streams were dried up. As she went along, she saw some water in a leaf. She drank it, and washed her body. As soon as she had drunk the water, her

Read More...

There came a day when the kingfisher (kobug [124]) had nothing to drink, and was thirsty for water. Then she walked along the bed of the brook, searching for a drink; but the waters of the brook were all dried up. Now, on that very day, the Maganud went

Read More...

The guavas were ripe, and Juan’s father sent him to gather enough for the family and for the neighbors who came to visit them. Juan went to the guava bushes and ate all that he could hold. Then he began to look around for mischief. photo from http://sayangtist.wordpress.com/2011/09/26/ He

Read More...

Once upon a time there lived in a certain pueblo a rich man who had a dog and a cat. His only daughter, of whom he was very fond, was studying in a convent in a city several miles distant and it was his custom, about once a week,

Read More...

Narrated by Felix Y. Velasco, who heard the story from his grandmother, a native of Laoag, Ilocos Norte. from Filipino Popular Tales by Dean S. Fansler Once upon a time there lived in a small village on the border of a powerful kingdom a poor farmer, who had a

Read More...